عبداللّه بن محمدحسن خوراسکانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن محمدحسن خوراسکانی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشمندان اواخر دوره قاجاریه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبداللّه وثوق‌الحکماء فرزند محمّدحسن خوراسکانی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشمندان اواخر دوره قاجاریه در اصفهان بوده است. مشهور به «ملک‌النُّحاه» ساکن مدرسه عبداللّه خان در طهران بوده و از فضلای معروف زمان خود به شمار می‌رفته و مجلس او مجمع فضلاء و دانشمندان بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۲.
[۲] بالارد، جی. جی، خورشید جی، ص۳۰۰.
[۳] تاریخ شهر خوراسکان و روستای راران، صص ۱۶۹-۱۷۲.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از اوست:

۱. «عقاید المؤمنین» در اصول دین، مطبوع در سال ۱۳۲۴ق؛
۲. «منظومه العقاید» که به ضمیمه «عقاید المؤمنین» به طبع رسیده است؛
۳. «قطرات العلوم» در شرح «نصاب الصبیان» که در سال ۱۳۲۴ق به چاپ رسیده است. مؤلف مادّه تاریخ آن را چنین سروده است:

"یکی آمد فزون و کرد رقم: «قطرات وثوق» تاریخش"؛
[۶] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۳، ص۹۵۲.

۴. «شرح معما» که به شماره ۷/۸۹۸ در کتابخانه مرکزی مطالعات و تحقیقات اسلامی در قم موجود است؛
۵. «رساله در صرف» به فارسی که در کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی به شماره ۸/۸۹۸ موجود است؛
۶. «علم المیزان» به فارسی، در شرح «حاشیه تهذیب المنطق» به خط مؤلف در ۱۳ جمادی‌الاوّل ۱۳۱۲ق که به شماره ۸۹۳ در کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی موجود است.
[۷] فهرست مرکز مطالعات اسلامی، ج۲، ص۱۵۷.
[۸] فهرست مرکز مطالعات اسلامی، ج۲، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۹۲.
۲. بالارد، جی. جی، خورشید جی، ص۳۰۰.
۳. تاریخ شهر خوراسکان و روستای راران، صص ۱۶۹-۱۷۲.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۵، ص۲۸۵.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۷، ص۱۵۷.    
۶. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۳، ص۹۵۲.
۷. فهرست مرکز مطالعات اسلامی، ج۲، ص۱۵۷.
۸. فهرست مرکز مطالعات اسلامی، ج۲، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۸.    


جعبه ابزار