عجائب المقدور فی نوائب تیمور (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعجائب المقدور فی نوائب تیمور دربردارنده زندگی نامه تیمور لنگ می‌باشد که به زبان عربی و با قلمی شیوا توسط ابوالعباس شهاب الدین احمد بن محمد الدمشقی بن عربشاه در یک جلد به رشته تحریر درآمده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

کتاب حاضر دربردارنده زندگی نامه تیمور لنگ می‌باشد که به زبان عربی و با قلمی شیوا توسط ابوالعباس شهاب الدین احمد بن محمد الدمشقی بن عربشاه در یک جلد به رشته تحریر درآمده است.

ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب دارای سیصد و نوزده فصل همراه با یک خاتمه بوده و از ولادت تا هنگام مرگ تیمور لنگ را همراه با جزئیات کامل نقل کرده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

نویسنده در ابتدای کتاب، نسب تیمور لنگ را ذکر می‌نماید و اینکه وی از خانواده‌ای مغولی و فقیر بوده که در عین حال او و پدرش از هیچ کار پستی روی گردان نبوده‌اند. به گونه‌ای که در یکی از شب‌ها، گله چوپانی را به سرقت می‌برد؛ اما چوپان به سمت او دو تیر پرتاب کرده که یکی از آنها به شانه و دیگری به پای او اصابت می‌نماید و باعث نقص عضو وی می‌شود و پا به فرار می‌گذارد. سپس عده‌ای از اراذل و اوباش آن منطقه را به دور خود جمع کرده و بنای تمرد و شورش بر حاکم وقت بلخ و ماوراءالنهر که سلطان حسین نام داشت، می‌گذارد. ایشان با راهزنی و غصب اموال، عرصه را بر مردم آن مناطق تنگ نمود تا اینکه با دخالت نیروهای دولتی و حمایت‌های مردم، از منطقه پا به فرار نهاده و از رود جیحون عبور کرد تا این که به بلاد خراسان رسیده و جنایت‌های خود را در آن سامان از سر گرفت.
سپس نویسنده کتاب به شورش‌های تیمور لنگ در مناطق مختلف؛ همانند ترکستان، سمرقند، خوارزم، سیستان، سبزوار و مناطق مختلف می‌پردازد که بر اثر آن خون‌های زیادی بر روی زمین ریخته شده و تا پایه‌های حکومت تیمور لنگ بر روی اجساد دیگران بنا شود.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار