عزیزالدین احمد بن حامد مستوفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعزیزالدین احمد بن حامد مستوفی اصفهانی، ادیب دانشمند و از کارگزاران دولت سلجوقی در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عزیزالدّین احمد بن حامد بن محمّد اصفهانی معروف به عزیزالدّین مستوفی، ادیب دانشمند، از کارگزاران دولت سلجوقی. وی از دولتمردان متنفّذ دولت سلجوقی بود، و به همراه ابوالقاسم درگزینی، علیه شمس‌الملک فرزند خواجه نظام الملک نزد پادشاه سعایت کرد، و موجبات قتل او را در سال ۵۱۷ق فراهم ساخت. وی ابتدا مستوفی سلطان محمود سلجوقی بوده، و سپس خزانه‌دار و وزیر فرزندان سلطان شد. سلطان، درگزینی را عزل کرد، و انوشیروان کاشانی به وزارت برداشت. درگزینی پس از مدّتی با پرداخت وجهی کلان، وزارت را از سلطان محمود خرید، و پس از رسیدن به وزارت، شاه را به برکناری و حبس عزیزالدّین وادار ساخت. عزیزالدّین ابتدا در بغداد، و سپس در قلعه تکریت محبوس شد، درگزینی سرانجام فرمان قتل او را گرفت، و مجاهدالدّین بهروز شحنه بغداد، فرمان قتل او را اجراء کرد، در سال ۵۲۷ق عزیزالدّین در قلعه تکریت کشته شد. وی طبع شعر نیز داشته، این رباعی از او است:
"امروز دگرباره چنان آمده‌ای ••• گویی ز بهشت جاودان آمده‌ای"
"رخشنده چو ماه آسمان آمده‌ای ••• از خلد مگر در این زمان آمده‌ای".
[۱] اقبال آشتیانی، عباس، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، ص۲۶۹.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «احمد»، ص۱۱۴۸.
[۳] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۲، ص۸۶۸.
[۴] خلیل شروانی، جمال‌الدین، نزهه المجالس، ص۸۴.
[۵] خلیل شروانی، جمال‌الدین، نزهه المجالس، ص۲۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اقبال آشتیانی، عباس، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، ص۲۶۹.
۲. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «احمد»، ص۱۱۴۸.
۳. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۲، ص۸۶۸.
۴. خلیل شروانی، جمال‌الدین، نزهه المجالس، ص۸۴.
۵. خلیل شروانی، جمال‌الدین، نزهه المجالس، ص۲۵۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۸.    جعبه ابزار