عقد فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقد فضولی در چند مورد کاربرد دارد.


موارد عقد فضولی

[ویرایش]

عقد فضولی این است که مثلاً شخص که خود مالک متاعی نیست آن را از طرف صاحبش بفروشد.
و یا همین طور نکاح کند زنی را بدون اذن وی.
[۱] فرهنگ علوم (دکتر سجادی)، ص۳۷۴.


حکم عقد فضولی

[ویرایش]

در این‌که آیا عقد فضولی صحیح است و یا باطل است فقهاء اختلاف کرده اند.
[۲] فرهنگ علوم (دکتر سجادی)، ص۳۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ علوم (دکتر سجادی)، ص۳۷۴.
۲. فرهنگ علوم (دکتر سجادی)، ص۳۷۴.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۳۰.
جعبه ابزار