عقرب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقرب: کژدم / هشتمین برج از برجهای دوازده گانه، بین میزان و قوس می باشد. و از آن به معنای نخست در بابهای طهارت، صلات، حج ، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


احکام حیوان مرده

[ویرایش]

مردار حیوانی که خون جهنده ندارد پاک است. به نظر مشهور، در حکم یاد شده تفاوتی میان انواع جانوران نیست؛ لیکن برخی قدما عقرب و وزغ را استثنا کرده و مردار آن دو را نجس دانسته‌اند.

حکم عقرب مرده در چاه

[ویرایش]

چنانچه عقرب در چاه آب بمیرد، در این‌که واجب است سه دلو آب از چاه کشیده شود یا یک دلو و یا هیچ‌یک واجب نیست، اختلاف است
[۵] کشف الالتباس، ص۸۷؛


نوشیدن از اب عقرب مرده در آن

[ویرایش]

به قول مشهور، نوشیدن مایع و نیز وضو گرفتن و غسل کردن با آبی که عقرب در آن مرده مکروه است.

کشتن عقرب در حال نماز و احرام

[ویرایش]

کشتن عقرب در حال نماز و نیز احرام جایز است.

از جمله مسخ شدگان

[ویرایش]

عقرب از مسخ شدگان است که خدا در امّتهای پیشین، برخی را به صورت آن مسخ کرده است
[۱۱] کشف الغطاء، ج۲، ص۳۶۰؛
.

خرید و فروش عقرب

[ویرایش]

خرید و فروش و نگهداری جانوران موذی ، از جمله عقرب جایز نیست.

خوردن عقرب

[ویرایش]

خوردن عقرب که از حشرات (حشرات) به شمار می‌آید، حرام است.

مسافرت در برج عقرب

[ویرایش]

از احکام عقرب به معنای دوم در باب حج و نکاح سخن گفته‌اند.
مسافرت و نیز عقد ازدواج هنگامی که قمر در برج عقرب است، کراهت دارد.

منبع

[ویرایش]


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۵، ص۲۹۴ ۲۹۶    
۲. النهایة، ص۶؛    
۳. المهذب، ج۱، ص ۲۶؛    
۴. الوسیلة، ص۷۸    
۵. کشف الالتباس، ص۸۷؛
۶. جواهر الکلام، ج۱، ص۲۵۶ ۲۵۷    
۷. جواهر الکلام، ج۱، ص۳۸۶    
۸. ارشاد الاذهان، ج۱، ص۲۳۸؛    
۹. الالفیة و النفلیة، ص۱۲۶    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۳۳۹    
۱۱. کشف الغطاء، ج۲، ص۳۶۰؛
۱۲. وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۱۰۶    
۱۳. کتاب السرائر، ج۲، ص۲۱۵؛    
۱۴. تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۵۸    
۱۵. تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۶۲؛    
۱۶. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۵؛    
۱۷. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۰    
۱۸. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۹۶    
۱۹. الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۴۱    
۲۰. الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۳۹    

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۶، برگرفته از مقاله«عقرب»    جعبه ابزار