علی‌اکبر پیمان فروشانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی‌اکبر پیمان فروشانی اصفهانی، شاعر و ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی‌اکبر فروشانی اصفهانی، متخلّص به «پیمان»، شاعر و ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. او از اهالی محلّه «فروشان» سده ماربین (خمینی شهر فعلی) بود و به شکایت از دست عُمّال صدراعظم اصفهانی میرزا محمّدحسین خان، به تهران رفته و عریضه تقدیم فتحعلی شاه نمود امّا او را عقوبت نموده زبانش را بریدند.
[۱] اصفهانی، عبدالباقی، تذکره مدایح الحسینیه: مخطوط، ص۱۷۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، عبدالباقی، تذکره مدایح الحسینیه: مخطوط، ص۱۷۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۴۳.    

جعبه ابزار