عکس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعکس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عکس (علوم قرآنی)، به معنای جابه جایی اجزای فراز قبلی عبارت در فراز بعدی و دارای کاربرد در علوم قرآنی
عکس (فقه)، به معنای تصویر ایجاد شده به وسیله دوربین عکاسی و دارای کاربرد فقهی
عکس (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، دارای دو زیرمجموعه عکس مستوی و عکس نقیض


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار