غیاث‌الدین علی بن علی امیران اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغیاث‌الدین علی بن علی امیران اصفهانی، از فضلا و دانشمندان قرن نهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]
غیاث‌الدّین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی، از فضلای قرن نهم هجری در اصفهان بوده است. او مدتی ساکن بدخشان بوده و در علوم زمان خود خصوصا ریاضیات، هندسه، نجوم و حکمت مهارتی به سزا داشته است. سال وفاتش به دست نیامد امّا ظاهرا تا آخرین سال‌های قرن نهم زنده بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۱۴-۸۱۵.
[۲] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ص۲۶۱.
[۳] فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۳۳۸.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر نیز از تالیفات غیاث‌الدّین علی امیران اصفهانی است:

۱. «خلاصه التّنجیم و برهان التّقویم»، که نسخه‌ای از آن ضمن مجموعه ۱۹۹۷ به شماره ۴۶ در کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران موجود است؛
[۴] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۶۱۷.
[۵] دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۵، ص۱۰۶۷.

۲. «دانشنامه جهان»، که معروف‌ترین تالیف اوست و در سال ۸۷۹ق آن را در حکمت طبیعی در ده فصل و خاتمه به نام سلطان محمود بن ابوسعید بهادرخان بن میرانشاه بن امیرتیمور گورکانی تالیف نموده است. نسخه‌ای از آن ضمن مجموعه شماره ۵۶۵ در کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد موجود است؛
[۶] فاضل، محمود، فهرست الهیّات مشهد، ج۱، ص۳۱۱.

۳. «قوانین»، که در سال ۸۶۹ق تالیف شده و نسخه ضمن مجموعه شماره ۶۶۲ در کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد موجود است؛
[۷] فاضل، محمود، فهرست الهیّات مشهد، ج۱، ص۴۵۵.

۴. «آثار حروفی»؛
۵. «اسرار الحروف»؛
۶. «بازنامه»؛
۷. «تدبیرنامه انفس و آفاق»؛
۸. «درّه المساحه»؛
۹. «مقصد اشیاء وفقی در تحصیل مرام رتقی و فتقی»؛
۱۰. «نزهه الصّنایع».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۱۴-۸۱۵.
۲. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ص۲۶۱.
۳. فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۳۳۸.
۴. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۸، ص۶۱۷.
۵. دانش‌پژوه، محمدتقی، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۵، ص۱۰۶۷.
۶. فاضل، محمود، فهرست الهیّات مشهد، ج۱، ص۳۱۱.
۷. فاضل، محمود، فهرست الهیّات مشهد، ج۱، ص۴۵۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۳۴.    


جعبه ابزار