فارسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فارسی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ادبیات فارسی


زبان فارسی، زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی
تذکره‌نویسی فارسی، تذکره‌های مشتمل بر شرح حال شاعران فارسی
بت در ادبیات فارسی، استعمال واژه بت در ادبیات فارسی
بخت در ادبیات فارسی، غالباً به معنی سرنوشت و نصیبِ از پیش تعیین شده و دارای کاربرد در ادبیات فارسی
حسان در ادبیات فارسی، یکی از نمادهای تبحر در شاعری ، فصاحت و بلاغت
خسروپرویز در ادبیات فارسی، توصیف خسروپرویز در ادبیات فارسی
ترجمه فارسی در دوره معاصر، ترجمه از زبان‌های دیگر به زبان فارسی در دوره معاصر

اشخاص و اعلام


تقی الدین فارسی، تقی الدین فارسی، ابوالخیر محمد بن محمد، ریاضیدان، منجم، پزشک، ادیب و شاعر ایرانی قرن دهم
پولس فارسی، پولس ایرانی، حکیم و منطقی عهد ساسانی
ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، کرخی نویسنده کتاب مسالك الممالك
فارسی نیشابوری، ابوالحسین عبد الغافر فارسی نیشابوری (۴۵۱- ۵۲۹ ق)، از محدثین و فقها


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار