فاطمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنسوب به حضرت فاطمه علیها السّلام را گویند.

فهرست مندرجات

۱ - احکام مرتبط
       ۱.۱ - خمس
       ۱.۲ - نکاح
       ۱.۳ - وقف
۲ - پانویس
۳ - منبع

احکام مرتبط

[ویرایش]

به نسل و فرزندان امیرمؤمنان علی علیه السّلام از حضرت فاطمه علیها السّلام، فاطمی گفته می‌شود. از این عنوان در باب‌های خمس ، نکاح و وقف نام برده‌اند.

← خمس


در پرداخت خمس به سادات ، افضل تقدیم سادات فاطمی بر دیگر سادات است ( بنی هاشم ).

← نکاح


آیا در ازدواج ، جمع بین دو همسر از فرزندان حضرت فاطمه علیها السّلام جایز است؟ مسئله یاد شده در کلمات قدما و نیز متأخران تا نزدیک به عصر محدث بحرانی (م ۱۱۸۶ ه. ق) در مدت بیش از هزار سال مطرح نبوده است؛ از این رو، برخی گفته‌اند: ظاهر کلمات فقها اتفاق و اجماع آنان بر جواز است. عمل و سیره مسلمانان نیز در طول این مدت بر روا بودن جمع بوده است.
این بحث از سوی برخی اخباریان در دوران بعد مطرح شده است. جمعی از آنان به حرمت جمع بین دو همسر از اولاد حضرت فاطمه علیها السّلام فتوا داده‌اند؛
[۵] الدرر النجفیة، ج۱، ص۲۳۵-۲۴۸.
لیکن غیر آنان از فقها که متعرض بحث شده‌اند، هیچ کدام جمع را حرام ندانسته‌اند؛ هرچند قائل به کراهت آن شده‌اند.
[۷] العروة الوثقی، ج۵، ص۵۶۱.
[۹] منهاج المؤمنین، ج۲، ص۲۱۸.
[۱۱] مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۱۶۵.

آیا حرمت یا کراهت جمع شامل همه فرزندان حضرت فاطمه علیها السّلام می‌شود، هر چند نسبت آنان از طرف مادر باشد یا اختصاص به فرزندانی دارد که از طرف مادر و پدر و یا پدر منتسب به آن حضرت‌اند؟ جمعی قول دوم را برگزیده‌اند.
[۱۲] العروة الوثقی، ج۵، ص۵۶۱
برخی نیز قائل به قول نخست شده‌اند.
بنابر قول به حرمت، آیا علاوه بر حرمت، عقد نیز باطل است یا عقد صحیح می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۴] العروة الوثقی، ج۵، ص۵۶۲.


← وقف


مالی که بر علویان وقف شده؛ اعم از فاطمی و غیر فاطمی است و همه به طور مساوی از آن بهره‌مند می‌گردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۴۸.    
۲. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۲۶۲.    
۳. الرسائل الفقهیة (وحید بهبهانی)، ج۱، ص۱۶۷.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۹۲.    
۵. الدرر النجفیة، ج۱، ص۲۳۵-۲۴۸.
۶. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۹۲.    
۷. العروة الوثقی، ج۵، ص۵۶۱.
۸. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۲۶۲.    
۹. منهاج المؤمنین، ج۲، ص۲۱۸.
۱۰. صراط النجاة، ج۲، ص۳۵۶.    
۱۱. مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۱۶۵.
۱۲. العروة الوثقی، ج۵، ص۵۶۱
۱۳. موسوعة الخوئی، ج۳۲، ص۳۶۴.    
۱۴. العروة الوثقی، ج۵، ص۵۶۲.
۱۵. کتاب السرائر، ج۳، ص۱۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۳۸.    جعبه ابزار