فشارکی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففشارکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسین بن محمدباقر ذوعلم فشارکی اصفهانی، عالم فاضل محقق در اصفهان
سیدمحمد طباطبایی فشارکی، از علمای جلیل‌القدر شیعه در قرن ۱۳ قمری
•‌ محمدباقر فشارکی اصفهانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
محمدباقر بن محمدحسین فشارکی اصفهانی، از فضلای مُبَرَّز، متین و ساعی و فهیم در اصفهان
احمد بن اسداللّه فشارکی اصفهانی، از اطبای حاذق و از اساتید دانشکده پزشکی اصفهان
سیدحسین بن سیدابراهیم طباطبائی فشارکی اصفهانی، عالم فاضل، از علمای اوایل قرن چهاردهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار