فضایل سور (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآثار دنیوی و پاداش‌های اخروی قرائت سوره‌های قرآن را فضایل سور گویند.


انواع فضایل قرآن

[ویرایش]

یکی از مباحث علوم قرآن، فضایل سوره‌های قرآن است. این بحث که خود زیرمجموعه مباحث عام فضایل قرآن است، دو بخش دارد:

← ثواب سور


در این بخش، به ذکر احادیثی پرداخته می‌شود که فضایل و پاداش‌های اخروی سوره‌های قرآن به تفصیل در آن‌ها بیان شده است.

← خواص سور


در این بخش، روایات مربوط به خواص و آثار دنیوی (اعم از مادی و معنوی) هر یک از سوره‌های قرآن نقل می‌شود.

خواص جعلی

[ویرایش]

بسیاری از مؤلفان علوم قرآنی هشدار داده‌اند که برخی از روایات درباره فضیلت ، خواص و آثار پاره‌ای از سوره‌های قرآن، جعلی بوده، حتی در مواردی راوی به جعلی بودن آن اعتراف کرده و انگیزه خود از این فضیلت تراشی‌ها جلب توجه و اهتمام مردم به قرآن و تلاوت آن دانسته است؛ از این رو، در نقل این گونه روایات باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
[۲] قرطبی، محمد بن احمد، ۵۷۸ - ۶۷۱ق، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص(۷۸-۸۰).
[۴] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۲، ص(۲۸۷-۲۹۱).
[۵] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۲، ص(۲۸۷-۲۹۱).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

فضایل قرآن .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص(۴۳۲-۴۳۴).    
۲. قرطبی، محمد بن احمد، ۵۷۸ - ۶۷۱ق، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص(۷۸-۸۰).
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص(۱۲۵-۱۳۵).    
۴. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۲، ص(۲۸۷-۲۹۱).
۵. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۲، ص(۲۸۷-۲۹۱).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فضایل سور».    جعبه ابزار