فضیلت تفسیر قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهمیت و ارزش تفسیر قرآن را فضیلت تفسیر قرآن گویند.


هدف و نقش تفسیر قرآن

[ویرایش]

هدف و نقش تفسیر قرآن ، کشف و پرده برداری از معنای کلام الهی است و فضیلت و شرافت علم تفسیر ، به دلیل متعلق آن یعنی کتاب الهی است. قرآن بهار دل‌ها، شفای دردها، سرچشمه دانش‌ها و زایل کننده تیرگی‌ها است. اگر قرآن کتاب هدایت و درس زندگی و کسب دانش و شریف‌ترین امور است، شناخت آن و کند وکاو در زوایای آن برای راهیابی به ژرفا و درونمایه آن نیز از پرفضیلت‌ترین امور است.

جهات شرافت و فضیلت علم تفسیر

[ویرایش]

سیوطی در الاتقان شرافت و فضیلت علم تفسیر را از سه جهت ثابت و تاکید کرده است:
۱. از جهت موضوع؛ زیرا موضوع تفسیر، کلام خداوند متعالی است که سرچشمه هر حکمت و معدن هر فضیلتی است.
۲. از جهت غرض ؛ زیرا غرض از علم تفسیر، چنگ زدن به ریسمان الهی و رسیدن به سعادت حقیقی است.
۳. از جهت شدت احتیاج به آن؛ زیرا هر کمال دینی و دنیوی، محتاج علوم شرعی و معارف دینی، و شناخت این علوم نیز متوقف بر علم به کتاب الهی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۹.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۱۹۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فضیلت تفسیر قرآن».    جعبه ابزار