قتادة (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقتادة ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

قتادة بن دعامة، ابوالخطاب سدوسی بصری، معروف به قتادة بن دِعامة (۶۱ - ۱۱۷ق)، از تابعان و از علمای بزرگ
قتادة بن ادریس، ابوعزیز قتادة بن ادریس امیر مکه، از اشراف حسنی و سرسلسله آل قتاده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار