قرن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرن (عیب) به فتح قاف، راء استخوانی در فرج و مانع جماع
قرن (سال) هر صد سال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار