قسمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقسمت به تمییز حقوق گویند.
[۱] ریاض المسائل، ج۲، کتاب قضاء.منظور از قسمت

[ویرایش]

قسمت به تمییز حقوق گویند و به عبارت دیگر قسمت افراز و جدا ساختن حق و نصیب یکی از شریکین یا بیش‌تر از حق دیگری و تعیین آن‌ها می‌باشد.
فقهای امامیه بالاتفاق فرموده‌اند که قسمت بیع نیست بلکه افراز حق است.
[۲] حدائق الناضره، ج۵، ص۳۳۳.
[۳] المغنی (ابن قدامه)، ج۹، ص۱۱۴.
[۴] مسالک الافهام، ج۱، کتاب شرکت.
[۵] شرح لمعه، ج۱، ص۲۱۵.

و از فقهای مذاهب اربعه احمد چنان‌که در کتاب المغنی (ابن قدامه) و رحمه الامه می‌نویسد این قول را اختیار کرده است.
و از شافعی دو قول نقل گردیده است.
و اما ابو حنیفه معتقد است که قسمت در اشیاء متساوی الاجزاء یا مثلی مانند مکیلات و موزونات افراز می‌باشد.
و در مختلف الاجزاء یا قیمی مانند ثیاب (البسه) و عقار (زمین) بیع است.
و قریب بدین قول است آنچه از مالک منقول است.
[۶] المغنی (ابن قدامه)، ج۹، ص۱۱۴.
[۷] رحمة الامه فی اختلاف الائمه (در حاشیه المیزان الکبری)، ج۲، ص۱۹۶.
[۸] المیزان الکبری، ص۱۹۳.
[۹] المهذب (ابو اسحاق شیرازی)، ج۲، ص۳۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ریاض المسائل، ج۲، کتاب قضاء.
۲. حدائق الناضره، ج۵، ص۳۳۳.
۳. المغنی (ابن قدامه)، ج۹، ص۱۱۴.
۴. مسالک الافهام، ج۱، کتاب شرکت.
۵. شرح لمعه، ج۱، ص۲۱۵.
۶. المغنی (ابن قدامه)، ج۹، ص۱۱۴.
۷. رحمة الامه فی اختلاف الائمه (در حاشیه المیزان الکبری)، ج۲، ص۱۹۶.
۸. المیزان الکبری، ص۱۹۳.
۹. المهذب (ابو اسحاق شیرازی)، ج۲، ص۳۰۶.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۰-۱۴۱.جعبه ابزار