قصد وجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانجام عمل به قصد وجه خاص آن از وجوب یا استحباب را قصد وجه گویند.


تعریف

[ویرایش]

قصد وجه، در عبادات به معنای انجام عمل به قصد وجوب یا استحباب آن است.

اقوال علما

[ویرایش]

درباره اعتبار یا عدم اعتبار قصد وجه در عبادات، میان علما اختلاف است.
[۲] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۱۵.
[۱۱] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۵۶ و ۳۶۶.    
۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۱۵.
۳. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۶، ص۲۱۸.    
۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۱۲۴.    
۵. اجود التقریرات، نائینی، محمدحسین، ج۲، ص۴۲.    
۶. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۳۰۳.    
۷. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۴۰۵.    
۸. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۲۲۱.    
۹. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۸۸.    
۱۰. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۹۱.    
۱۱. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۸۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۸، برگرفته از «قصد وجه».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | قصد وجه
جعبه ابزار