قضایای تکراری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضایای تکراری یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به‌معنای قضایای دارای محمول دالّ بر همه یا بعضی از عناصر موضوع است.


تقسیم قضایا

[ویرایش]

شهید محمدباقر صدر برای قضایا، تقسیمی ذکر کرده‌اند که به تقسیم کانت (قضایای تحلیلی و ترکیبی) شباهت دارد و آن، تقسیم قضایا به اِخباری و تکراری است.

← قسم اول


قضایای اخباری، قضایایی هستند که به شنونده اطلاعات جدیدی ارائه می‌دهند و موضوع در آن قضایا متصف به صفتی شده است که در درون موضوع یافت نمی‌شود؛ مانند: "هر انسانی می‌میرد". در این مثال مفهوم انسان غیر از مفهوم مردن است.

← قسم دوم


قضایای تکراری، قضایایی هستند که همه عناصر موضوع یا بعضی از آن در محمول تکرار شده باشد و شنیدن آن اطلاعات جدیدی به شنونده نمی‌دهد؛ مانند: "عَزَب کسی که همسر ندارد"، زیرا کسی که همسر ندارد عیناً همان عَزَب است، و کسی که این قضیه را می‌شنود دقیقاً مثل کسی است که فقط از موضوع اطلاع دارد، چرا که مفهوم محمول چیزی غیر از مفهوم موضوع نیست.
[۱] صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء، ص۴۴۹-۴۵۰.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

• صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء، ص۴۴۹-۴۵۰.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضایای تکراری»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۱۶.    جعبه ابزار