قضایای مظنون ثانوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضایای مظنون ثانوی، به‌معنای قضایای مستنتِج از مظنونات اوّلی بدیهی است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

هم چنان که قضایای یقینی بر دو قسم هستند: یقینی اوّلی و یقینی ثانوی، قضایای مظنونات نیز به دو قسم: مظنون اوّلی و مظنون ثانوی منقسم می‌شوند. و همان طور که قضایای یقینی ثانوی از قضایای یقینی اوّلی استنتاج می‌شوند، قضایای مظنون ثانوی نیز از مظنون اوّلی استنتاج می‌گردند.
قضایای مظنون اولی، قضایایی هستند که صدق آن‌ها بر کذب‌شان ترجیح دارد و مقدمه قیاس خطابی واقع می‌شوند و نتیجه حاصل از آنها، قضایای مظنون ثانوی خواهد بود، مثل: "فلان کس دشمن من است" و "هر شخصی بر ضرر دشمن خود کار می‌کند"، پس: "فلان کس بر ضرر من کار می‌کند".
[۱] صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء، ص۳۷۸.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

• صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمدباقر، الاسس المنطقیة للاستقراء، ص۳۷۸.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضایای مظنون ثانوی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۱۶.    جعبه ابزار