قضیه شرطیه جزئیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه شرطیه جزئیه، به‌معنای قضیه شرطیه دالّ بر ثبوت یا سلب اتصال یا انفصال بین مقدّم و تالی در بعضی حالات یا زمان‌ها است.


اقسام قضیه شرطیه جزئیه

[ویرایش]

قضیه شرطیه جزئیه از اقسام قضیه شرطیه محصوره است که به قضیه شرطیه موجبه جزئیه و قضیه شرطیه سالبه جزئیه و هر یک از این دو به متصله و منفصله تقسیم می‌گردد.

← قضیه شرطیه موجبه جزئیه


قضیه شرطیه موجبه جزئیه، قضیه‌ای است که حکم به اتصال یا انفصال و حکم به سلب اتصال یا انفصال در آن، به بعضی از حالات یا زمان‌های مقدم اختصاص دارد؛ مثال: "بعضی اوقات اگر ابر باشد هوا سرد می‌شود".

← قضیه شرطیه سالبه جزئیه


قضیه شرطیه سالبه جزئیه، قضیه‌ای است که حکم به سلب اتصال یا انفصال در آن، به بعضی حالات و زمان‌های مقدم اختصاص دارد. مانند: "گاهی چنین نیست که هر کس که دور‌اندیش باشد در کار خودش موفق باشد".
[۳] فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال ‌المیزان، ص۷۱.
[۴] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۵۵.
[۶] تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۶۸.
[۷] گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۳.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
مظفر، محمدرضا، المنطق.    
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال‌ المیزان.
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۱۶۳.    
۲. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۸۶.    
۳. فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال ‌المیزان، ص۷۱.
۴. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۵۵.
۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۵۷.    
۶. تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۶۸.
۷. گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه شرطیه جزئیه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۱۶.    


جعبه ابزار