قضیه طبیعیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه طبیعیه، ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قضیه شرطیه طبیعیه، به‌معنای قضیه دالّ بر تلازم یا تنافی تالی با مقدّم، بدون توجه به حالات و چگونگی‌های مقدّم.
قضیه حملیه طبیعیه، به‌معنای قضیه حکم شده در آن بر نفس طبیعت بدون توجه به افراد و مصادیق آن.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار