قضیه متصله اتفاقیه دائمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه متصله اتفاقیه دائمه، به‌معنای قضیه شرطیه متصله ناشی از مقارنه اتفاقی دائمی بین مقدّم و تالی است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

قضیه متصله اتفاقی از نظر استمرار اتفاق و عدم آن، به قضیه متصله اتفاقی دائم و قضیه متصله اتفاقی غیر دائم تقسیم می‌شود. قضیه متصله اتفاقیه دائمه، در موردی است که منشا حکم به وابستگی تالی به مقدم، مقارنه اتفاقی دائمی باشد. مانند وجود اسب، با وجود انسان. و قضیه متصله اتفاقی غیر دائم، در موردی است که حکم به پیوند تالی به مقدم، مقارنه اتفاقی غیر دائمی باشد، مانند ملازمه اتفاقی آواز الاغ با طلوع آفتاب در وجود، که اختصاص به بعضی اوقات دارد.
گاهی بین دو چیز تنها به حسب ماهیت، مقارنت اتفاقی دائمی برقرار است نه به حسب وجود، مثل مقارنت و لزوم حکمی در قضیه: "اگر انسان ناطق است کلاغ ناعق است".

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۷۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه متصله اتفاقیه دائمه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۲۰.    جعبه ابزار