قضیه متصله اتفاقیه سالبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه متصله اتفاقیه سالبه، به‌معنای قضیه متصله دالّ بر سلب اتصال اتفاقی تالی از مقدم است.


اقسام قضیه متصله اتفاقی

[ویرایش]

قضیه متصله اتفاقی از نظر کیفیت به قضیه متصله اتفاقیه سالبه و قضیه متصله اتفاقیه موجبه تقسیم می‌شود.

توضیح اصطلاح

[ویرایش]

قضیه متصله اتفاقیه سالبه، قضیه‌ای است که حکم به سلب اتصال اتفاقی تالی از مقدم شده باشد، مانند: "چنین نیست که هر گاه آموختن علوم ادبی آسان باشد، آموختن علوم ریاضی دشوار باشد".
قضیه متصله اتفاقیه سالبه به لحاظ مطابقت یا عدم مطابقت با واقع، یا صادق است و یا کاذب. اگر هر دو طرف قضیه (مقدم و تالی) صادق باشند "قضیه متصله اتفاقیه کاذبه" خواهد بود، مانند: "لیس ان کان الانسان ناطقاً فالحمارُ ناهقٌ". و اگر هر دو طرف (مقدم و تالی) یا یکی از آن دو کاذب باشند "قضیه متصله اتفاقیه سالبه صادقه" خواهد بود، مثل: "لیس ان کان الانسان حَجَراً فالحمارُ جمادٌ"، که مقدم و تالی هر دو کاذب هستند. و مثل: "لیس ان کان الانسان حَجَراً فالفرسُ صاهلٌ".

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۷۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه متصله اتفاقیه سالبه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۲۰.    جعبه ابزار