قضیه متصله لزومیه موجبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه متصله لزومیه موجبه، به‌معنای قضیه‌ شرطیه متصله دالّ بر ایجاب اتصال لزومی بین مقدم و تالی است.


اقسام قضیه متصله لزومیه

[ویرایش]

قضیه متصله لزومیه به لحاظ کیفیتِ نسبت، به متصله لزومیه موجبه و سالبه تقسیم می‌شود.
[۱] قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۸۵.
[۲] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۱۸۱.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

متصله لزومیه موجبه، به قضیه‌ای می‌گویند که در آن به نسبت ایجابی لزومی بین دو طرف قضیه حکم شده باشد، خواه مقدم و تالی در آن موجبه باشند یا سالبه یا مختلف. بنابراین، قضیه متصله لزومیه موجبه با توجه به ایجاب و سلب اجزا، چهار نوع است:
۱. متصله لزومیه موجبه با مقدم و تالی موجب، مانند: "اگر شخصیت‌ها اصلاح شوند کشور ترقی می‌کند".
۲. متصله لزومیه موجبه با مقدم و تالی سالب، مانند: "اگر کسی کمال کسب نکند از زندگی بهره نبرد".
۳. متصله لزومیه موجبه با مقدم موجب و تالی سالب، مانند: "اگر آفتاب طلوع کند ستارگان پیدا نباشند".
۴. متصله لزومیه موجبه با مقدم سالب و تالی موجب، مانند: "اگر باران نبارد کشاورزی تباه می‌گردد".
[۳] تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۶۵.
[۴] قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۱۳.
[۵] گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۱.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
• قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۸۵.
۲. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۱۸۱.
۳. تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۶۵.
۴. قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۱۱۳.
۵. گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۱.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه متصله لزومیه موجبه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۲۰.    جعبه ابزار