قماربازی (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقمار (به کسر قاف) گروبندی با یکدیگر را گویند.


معنای قِمار

[ویرایش]

گفته می‌شود: «قامر الرجل مقامرة و قمارا: راهنه. و القمار المقامرة».
و به عبارت دیگر قمار گرو بندی در بازی با آلات معروف و معده از برای قمار است.
«الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفة».
بالاخره هر نوع برد و باخت به‌وسیله اسباب مختص برای این کار و یا وسائلی که عرفاً و عادتاً برای این عمل به کار می‌رود، قمار به‌شمار است.
و جماعتی گفته‌اند: که بر بازی با اشیای مزبور اطلاق می‌شود ولو توأم با رهن نباشد.
[۳] مجمع البحرین، ج۵، ص۱۱۵.


حکم قِمار

[ویرایش]

جمیع انواع قمار مانند نرد و شطرنج حرام است، اجماعاً.
[۵] حدائق الناضره، ج۵، ص۳۵.
[۶] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.


← مستند حکم


دلیل این حکم آیه ذیل است:
«یا ایها الذین آمنوا انما الخمیر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه...»که غرض از میسر، قمار است.
[۸] حدائق الناضره، ج۵، ص۳۵.
[۹] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.


انواع بازی برد و باخت

[ویرایش]

شیخ انصاری اعلی الله مقامه در مکاسبآورد: بازی برای غلبه کردن و بردن چهار گونه است:
الف) لعب و بازی با آلات معدّه برای قمار با گروگان این نوع بدون خلاف حرام است.
ب) بازی با آلات و اسباب قمار بدون گروگان.
صدق قمار بر این قسم، محل تأمل و نظر است.
ج) بازی بغیر آلات و اسباب قمار با گروگان در غیر اسب دوانی و تیراندازی، مانند گروبندی برای حمل سنگ گران.
ظاهر آن است که این قسم نیز ملحق به قمار و حرام است.
د) مغالبه یا مسابقه بدون گروگان و عوض در غیر سبق و رمایه.
در این قسم نیز اکثر قائل به تحریم شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ماده «قمر»، ج۵، ص۱۱۵.    
۲. مکاسب (شیخ انصاری)، ج۱، ص۳۷۱.    
۳. مجمع البحرین، ج۵، ص۱۱۵.
۴. مکاسب (شیخ انصاری)، ج۱، ص۳۷۳.    
۵. حدائق الناضره، ج۵، ص۳۵.
۶. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
۷. مائده/سوره۵، آیه۹۳.    
۸. حدائق الناضره، ج۵، ص۳۵.
۹. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
۱۰. مکاسب (شیخ انصاری)، ج۱، ص۳۷۱/    


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۱-۱۴۲.جعبه ابزار