لعن بر اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصحاب اخدود، جباران ستمگرى بودند که مؤمنین را به جرم اینکه ایمان دارند، در آتش مى‌سوزاندند. خداوند اینان را لعنت کرده و از درگاه خود طرد می‌کند.


لعن بر اصحاب اخدود

[ویرایش]


← لعن و نفرين خدا


خداوند اصحاب اخدود را لعن و نفرين کرده و آنان از رحمت الهی دور می‌کند:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».

←← مراد از آیه


اصحاب اخدود، زمین را مى‌شکافتند و آن را پر از آتش نموده، مؤمنین را به جرم اینکه ایمان دارند، در آن مى‌انداختند، و تا آخرین نفرشان را مى‌سوزاندند.
پس جمله ((قتل ...)) نفرین بر آنان است، نه اینکه خواسته باشد خبر دهد، و منظور از ((قتل))، لعنت و طرد از درگاه خدای تعالی است)).
بعضى گفته‌اند: مراد از ((اصحاب اخدود)) مردان و زنان مؤمنى هستند که در آن قوم سوخته شدند، و جمله ((قتل)) مى‌خواهد خبر دهد که این مردان و زنان به وسیله سوختن در آتش کشته شدند، نه اینکه بخواهد بر آنان نفرین کند. لیکن این نظریه ضعیف است، به دلیل اینکه بر حسب ظاهر ضمیرهاى ((اذهم علیها)) و ((هم على ما یفعلون)) و ((ما نقموا)) به اصحاب اخدود برمى‌گردد، و مراد از این ضمائر و مخصوصا دومى و سومى، جباران ستمگرى هستند که ناقم و شکنجه‌گر بودند، نه مؤمنین شکنجه شده.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۵۱.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۴۱۶، ترجمه موسوی همدانی.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۴۱۶، ترجمه موسوی همدانی.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۰۱، برگرفته از مقاله «لعن بر اصحاب اخدود».    


جعبه ابزار