مؤمن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤمن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره مؤمن، سوره غافر (یا سوره مؤمن، یا سوره حم المؤمن) چهلمین سوره قرآن کریم
مؤمن (باایمان)، شخص دارای ایمان به خدا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار