عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مامور

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • مأمور
 • مأمور به
 • مأمور به اختیاری
 • مأمور به اضطراری
 • مأمور به تخییری
 • مأمور به تعبدی
 • مأمور به تعیینی
 • مأمور به توصلی
 • مأمور به ظاهری
 • مأمور به عینی
 • مأمور به غیری
 • مأمور به کفائی
 • مأمور به مشروط
 • مأمور به مطلق (زمان)
 • مأمور به مطلق (شرط)
 • مأمور به معلق
 • مأمور به منجز
 • مأمور به موقت
 • مأمور به نفسی
 • مأمور به واقعی
جعبه ابزار