مباحث فقهیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب « مباحث فقهية» تقريرات درس آيت الله سید تقی طباطبایی است كه شامل بحث‌هاى وصیت ، شرکت و صله رحم مى‌باشد و توسط جناب آقاى زهیر یوسف الدروره تقرير شده است.


ساختار

[ویرایش]

كتاب يك مقدمه و سه مبحث، ترتيب وصيت، شركت و صله تركيب يافته است. بحث وصيت با ۷۷ مسئله و شركت با ۲۷ مسئله و صله رحم با ۱۲ مسئله ارائه شده است. شيوه بحث مؤلف بدين گونه است كه ابتدا مباحث مقدماتى همچون ريشهيابى لغوى را مطرح كرده، پس از آن به تحليل مطالب و استدلالهاى عقلى و نقلى و پرسش و پاسخ و ذكر جهات مختلف ميپردازد و در نهايت نظريه خويش را بيان مى‌دارد.
[۱] مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص ۹.


گزارش محتوا

[ویرایش]


← وصيت


مباحث محتوايى كتاب از تعريف وصیت ( در مبحث اول) شروع مى‌شود و پس از ذكر انواع وصيت و به اين مطب مى‌رسد كه آيا در انواع وصيت كداميك نياز به قبول دارند و آيا رد وصيت مانع از اجراى آن است؟ در ادامه به اين مسئله مى‌پردازد كه وقتى وصى تمكن از اداء امانت ندارد واجب است آن را به موصى رد كند و همچنين ديون حال و مؤجل موصی را ادا نمايد و ديگر مباحثى مربوط به وصيت كه در اين بخش مى‌آيد.
[۲] مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص۱۹ .


← شركت


در مبحث دوم كه به شرکت اختصاص دارد به تقابل بين ملك و حق پرداخته و شركت واقعى قهرى و ظاهرى قهرى و اختيارى را توضيح داده و شركت عقديه را به بوته بحث مى‌نشاند و شركت در منافع را صحيح ندانسته، چنانچه در شركت مفاوضه كه مشاركت چند نفر در سود تجارت يا زراعت يكديگر است را جايز نميداند.
سپس به تفاوت جعاله و اجاره ، حكم اشتراك در حيازت، چگونگى تقسيم سود و زيان، حكم تصرف در مال مشترك، و ضمانت امين در صورت تعدى و تفريط و مباحث ديگرى مرتبط با عقد شركت كه جايز است يا لازم و توقف تصرف يكى از دو شريك بر اجازه ديگرى و ذكر مدت در عقد شركت و مطالب ديگر، اين مبحث را به پايان مى‌برد.
[۳] مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص۲۲۲ .


← صله رحم


در بحث سوم كه اختصاص به صله رحم دارد پس از تعريف رحم، معناى وصل و قطع رحم را همراه با استمرار آن ميداند. صله شامل تمام ارحام و خويشان است. آثار مثبت صله رحم و آثار منفى آن از جمله مباحث طرح شده در مبحث سوم است. در پايان كتاب مصادر و منابع و فهرست موضوعات آمده و در پاورقى صفحات آدرس آيات، روايات و ديگر مستندات ذكر شده است.
[۴] مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص ۳۲۹.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص ۹.
۲. مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص۱۹ .
۳. مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص۲۲۲ .
۴. مباحث فقهية، سيد تقى طباطبايى، ج۱، ص ۳۲۹.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار