محمداسماعیل بن محمدمهدی جوشقانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمداسماعیل بن محمدمهدی جوشقانی اصفهانی، از نویسندگان کتب اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّداسماعیل بن محمّدمهدی جوشقانی، در ربیع‌الثّانی ۱۲۷۰ق کتاب شرح صمدیّه، تالیف سیّدمحمّدحسین بن علی حسینی کاشانی را رونویس نموده است. نسخه آن در کتابخانه سیّدمصلح الدّین مهدوی موجود است، و بر روی یکی از برگه‌ها مهر چهارگوش با سجع «عبده الرّاجی محمّداسماعیل بن محمّدمهدی» دیده می شود.

منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۸۳.    
جعبه ابزار