محمدباقر اصفهانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علامه محمدباقر مجلسی اصفهانی، مشهور به مجلسی دوم، صاحب کتاب شریف بحارالانوار، از بزرگان علمای شیعه
محمدباقر بن عبدالله مجلسی اصفهانی، نوه علامه مجلسی، معروف به «مجلسی ثالث» فرزند میرزاعبداللَّه بن ملّامحمّدباقر مجلسی، از علماء و فضلای اصفهان
محمدباقر آقانجفی اصفهانی، محمدباقر بن محمدتقی بن میرزا عبدالرحیم ایوانکی تهرانی مسجدشاهی، فقیه و اصولی امامی
محمدباقر فشارکی اصفهانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
محمدباقر استرآبادی اصفهانی، از علمای اواسط قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر ارونقی تبریزی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر آتشی شیرازی اصفهانی، از خطاطین مشهور اصفهان در قرن سیزدهم هجری
ملامحمدباقر اصفهانی (صاحب درج‌الدرر)، عالم فاضل، متاخّر از علّامه مجلسی در اصفهان
محمدباقر اصفهانی (خطاط)، یکی از خطاطان خط نسخ در اصفهان
محمدباقر اصفهانی (خطاط قرآن)، خطاط نسخ‌نویس در اصفهان
محمدباقر اصفهانی (خطاط نستعلیق)، از خطاطان اصفهان
محمدباقر اصفهانی (خطاط و کتاب‌نویس)، از خطاطین خط نسخ و کتاب‌نویسان قرن سیزدهم در اصفهان
محمدباقر اصفهانی (صاحب جنگ بیاضی)، از ادباء و فضلای قرن یازدهم هجری در هندوستان
محمدباقر اصفهانی (مدرس طهران)، از علماء و مدرسین طهران در قرن چهاردهم هجری
محمدباقر بن ابراهیم نجف‌آبادی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری
محمدباقر کلباسی اصفهانی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
محمدباقر بن ابی‌جعفر اصفهانی، واعظ و عالم محقّق اصفهانی و صاحب کتاب خیرالکلام
محمدباقر مجدالاطباء اصفهانی، از اطباء قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر ثانی بیدآبادی اصفهانی، عالم فاضل فقیه کامل و ادیب و شاعر اصفهان
سیدمحمدباقر بن ابوالقاسم آسیاب‌پری اصفهانی، از علما و افاضل شهر اصفهان
سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی، معروف به «حجةالاسلام‌» از بزرگترین و منتفذترین علمای ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
میرمحمدباقر بن ابوطالب حسینی اصفهانی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر بن ابوالفتوح موسوی شهرستانی اصفهانی، از علماء افاضل و خوشنویسان ماهر اصفهان
سیدمحمدباقر حسینی امامی اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن احمد امامی اصفهانی، حکیم، ادیب، فاضل، زاهد، و از علمای شهر اصفهان
سیدمحمدباقر حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل فقیه محقق و ادیب مدقّق، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
محمدباقر طبیب پوده‌ای سمیرمی اصفهانی، طبیب حاذق و ماهر اصفهانی
سیدمحمدباقر واعظ اعرجی حسینی اصفهانی، عالم فاضل، و از بزرگان فضلای اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمداسماعیل خاتون‌آبادی اصفهانی، فاضل محدّث، و از دانشمندان قرن یازدهم هجری اصفهان
محمدباقر بن محمداشرف حسینی اصفهانی، خطاط و نستعلیق نویس اصفهانی
محمدباقر بن آقاامین اصفهانی، از علمای اواخر عهد صفویّه اصفهان
محمدباقر الفت اصفهانی، عالم فاضل عارف ادیب جامع اصفهان
سیدمحمّدباقر بن محمدتقی مدرّس اصفهانی، عالم فاضل، و از ائمه جماعت اصفهان
سیدمحمدباقر رویدشتی اصفهانی نائینی، عالم فاضل و طبیب متقی، و از علمای اصفهان
محمدباقر خضری استرآبادی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری اصفهان
محمّدباقر ابوالفقراء گزی اصفهانی،، شاعر ادیب و فاضل اصفهانی
سیدمحمدباقر حسینی قزوینی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر لاهیجی جیلانی اصفهانی، از فضلاء و علماء قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر باغاتی اصفهانی، خطاط اواخر دوره صفویه در اصفهان
سیدمحمدباقر عمادالاسلام بیدآبادی اصفهانی، عالم فاضل ادیب شاعر در اصفهان
محمدباقر شریف نصیری طوسی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کُتُب در عصر صفویه
محمدباقر روضاتی اصفهانی، از علماء و فضلاء اصفهان
محمدباقر بن جمال‌الدین نجفی مسجدشاهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه مجتهد، در اصفهان
سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان
محمدباقر بن محمدجواد قزوینی اصفهانی، معروف به حاج‌آقا باقر دردشتی عالم فاضل، در اصفهان
سیدمحمدباقر عمادالواعظین اصفهانی، از خطبای قرن چهاردهم هجری اصفهان
محمدباقر بروجنی اصفهانی، از کاتبان و خوشنویسان پرکار دوره قاجاریه اصفهان
سیدمحمدباقر گلستانه اصفهانی، از خطاطان اصفهان
محمدباقر خلیفه سلطانی اصفهانی، عالم فاضل معمّر، در اصفهان
سیدمحمدباقر درمیانی طباطبائی نائینی اصفهانی، متصدّی قسمتی از موقوفات درمیان و از قراء بُرخوار اصفهان
سیدمحمدباقر بهشتی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
محمدباقر بهاء خواجوئی اصفهانی، عالم و شاعر ادیب در اصفهان
محمدباقر مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، از نویسندگان کتب در سده سیزدهم هجری اصفهان
سیدمحمدباقر صدرالافاضل سدهی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان
محمدباقر واثق همدانی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، در اصفهان
محمدباقر حسینی طبیب اصفهانی، خطاط نسخ نویس در اصفهان
سیدمحمدباقر مجتهد گنجه‌ای، عالم فاضل و خطیب بارع، در اصفهان
محمدباقر یزدی ثانی اصفهانی، از ریاضی‌دانان دانشمند عهد صفویه در اصفهان
محمدباقر منجم حسینی گنابادی اصفهانی، ادیب، خوشنویس، منجم و ریاضی‌دان ماهر قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در اصفهان
محمدباقر بن محمدحسین فشارکی اصفهانی، از فضلای مُبَرَّز، متین و ساعی و فهیم در اصفهان
سیدمحمدباقر میردامادی اصفهانی، از علماء و فضلاء معاصر در اصفهان
محمدباقر هرندی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری اصفهان
محمدباقر شریعتی دهاقانی اصفهانی، عالم فاضل محقّق، در اصفهان
محمدباقر بن محمدحسین شهرستانی اصفهانی، از علماء و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
محمدباقر بن محمدحسین طبیب اصفهانی، از اطباء حاذق قرن یازدهم هجری اصفهان
محمدباقر بن حسین‌علی صدیقین اصفهانی، عالم فاضل متقی در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر تهرانی اصفهانی، فرزند صاحب فصول، از علماء و فضلای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن حسین‌علی فقیه ایمانی اصفهانی، عالم زاهد و محقّق جلیل، از علمای عالی‌قدر قرن چهاردهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن حسین‌علی قهپایه‌ای اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر حسینی احمدآبادی اصفهانی، عالم فاضل، از ائمه جماعت اصفهان در قرن سیزدهم و چهاردهم
سیدمحمدباقر بن محمدرضا حسنی نجف‌آبادی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدرضا قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل و حکیم بارع، جامع معقول و منقول، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدرضا معلم خوراسکانی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن رضا زند کرمانی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه کامل و واعظ خبیر از علمای عالی‌قدر قرن چهاردهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن خالد معلم اصفهانی، از خطاطان ثلث‌نویس قرن دهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن زین‌العابدین یزدی اصفهانی، دانشمند و ریاضی‌دان معروف قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن زین‌العابدین قمشه‌ای اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن سیف‌اللّه حسینی اصفهانی، از فضلاء، خطباء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدصادق کتابی حسینی اصفهانی، دانشمند و ادیب معاصر در اصفهان
محمدباقر بن محمدصادق تنکابنی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدصادق موسوی اصفهانی، عالم فاضل قرن یازده و دوازده در اصفهان و از شاگردان علّامه مجلسی
سیدمحمدباقر بن محمدصالح خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلاء و محقّقین اصفهان در قرن سیزدهم هجری
محمدباقر بن محمدصالح زاآنی اصفهانی، عالم فاضل قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدصالح قمی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن علی میرمحمدصادقی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در قرن سیزدهم در اصفهان
سیدمحمدباقر بن علی طباطبایی بروجردی اصفهانی، عالم فاضل از علماء اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
محمدباقر بن علی ندوشنی یزدی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن علی تبریزی اصفهانی، از علماء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیّدمحمدباقر بن علی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن علی فقیهی حسینی اصفهانی، عالم فاضل کامل قرن چهاردهم در اصفهان
محمدباقر بن علی قاینی اصفهانی، خطاط نسخ نویس ساکن در اصفهان
محمدباقر بن علی گلپایگانی اصفهانی، عالم فاضل در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن علی‌اصغر رشحه اصفهانی، شاعر ادیب متخلّص به «رشحه»، در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر نقاش‌باشی سمیرمی اصفهانی، شاعر ادیب و نقاش هنرمند، در قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن علی‌رضا نیری زواره‌ای اصفهانی، عالم فاضل محقق عصر حاضر در اصفهان
محمدباقر مشیرالملک نائینی فاطمی اصفهانی، دانشمند ادیب و سیاستمدار عصر قاجاریه در اصفهان
محمدباقر بن علی‌نقی موسوی زنجانی اصفهانی، عالم فقیه جامع قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر پیش‌نماز حسینی عاملی اصفهانی، عالم فاضل متّقی، از شاگردان و مجازین از علّامه مجلسی
محمدباقر بن محمدعلی اصفهانی، از فضلاء اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدعلی حسینی ابطحی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه جامع قرن چهاردهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدعلی اصفهانی (خطاط)، از خطاطان قرن سیزدهم هجری ذر اصفهان
محمدباقر بن محمدعلی فروشانی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن عنایت برلشتی اصفهانی، شاعر ادیب خطاط فاضل در اصفهان
محمدباقر بن فرامرز نشاطی گرجی اصفهانی، متخلّص به «نشاطی» فرزند فرامرز بیگ شاعر ادیب، در اصفهان
محمدباقر بن محمدقاسم خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری اصفهان
محمدباقر بن محمدکاظم اصفهانی، عالم فاضل و ادیب ماهر قرن سیزدهم و چهاردم هجری
محمدباقر بن گل‌محمد قزوینی اصفهانی، از خطاطان قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر بن کمال‌الدین امامی کرونی اصفهانی، عالم فاضل پارسا و شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدمحسن اصفهانی، خطاط نسخ‌نویس در قرن سیزدهم در اصفهان
محمدباقر بن محمدمحسن شیرازی خوزانی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری و مبلغ فرقه شیخیه در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمد حسینی اصفهانی، از ائمه جماعت در محلّه بیدآباد اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمد موسوی شفتی اصفهانی، از متخصصین فن چاپ در اصفهان
سیدمحمدباقر بن علاءالدین گلستانه اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمد نواب لاهیجی اصفهانی، فقیه، حکیم، محدّث و فقیه عالی‌قدر، از اکابر علمای عهد فتحعلی شاه قاجار در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمود موسوی رجائی اصفهانی، عالم عامل و فقیه کامل قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن مرتضی موحد ابطحی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقق معاصر در اصفهان
محمدباقر بن ملک‌محمد کردآبادی اصفهانی، از خوشنویسان قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن منبوداق اصفهانی، از افاضل قرن یازدهم هجری اصفهان
محمدباقر بن محمدمؤمن باغاتی اصفهانی، نسخ نویس و کاتب قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن مهدی نحوی اصفهانی، عالم فاضل و مجتهد زاهد قرن چهاردهم در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدمهدی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن مهدی نیل‌فروشان اصفهانی، متخلّص به «راجی» شاعر ادیب قرن چهارده هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدمهدی هرندی اصفهانی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری اصفهان
محمدباقر بن مهدی قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
محمدباقر بن هادی حسینی اصفهانی، ظاهرا از فضلاء و اهل قلم معاصر جناب شیخ بهائی
محمدباقر بن محمدهادی خوراسکانی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدهاشم اصفهانی، خطّاط نسخ‌نویس قرن دوازدهم هجری
محمدباقر بن هدایت‌حسین جابری نائینی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر طبیب اصفهانی، از اطباء معروف اصفهان در اواخر قرن سیزدهم هجری
محمدباقر عامی اصفهانی، از شاعران قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر محزون سدهی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر از دانشوران قرن چهاردهم هجری در اصفهان
محمدباقر منیر اصفهانی، متخلّص به «منیر» شاعر ادیب قرن دوازدهم هجری
سیدمحمدباقر موسوی اصفهانی (طبیب)، طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی و از سادات حکیم سلمانی اصفهان
محمدباقر نجم‌ثانی اصفهانی، از نوادگان امیر یاراحمد خوزانی اصفهانی ملقّب به نجم‌ثانی، وی مردی دلیر و شجاع بود و از صاحب منصبان دربار پادشاه هند
محمدباقر نقاش اصفهانی، محمدباقر اصفهانی معروف به «آقا باقر نقاش»، از نقاشان و قلمدان سازان هنرمند عصر زندیه و قاجاریه در اصفهان
محمدباقر ورنوسفادرانی اصفهانی، شاعر ادیب، قرن یازدهم هجری
شیخ محمدباقر قزوینی اصفهانی، از علماء معمّر و مدرّسین فاضل معاصر در اصفهان
محمدباقر بن محمدجعفر باغاتی اصفهانی، خطاط اواخر دوره صفویه در اصفهان
محمدباقر بن محمدجعفر فشارکی اصفهانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار