محمدباقر بن علی‌اصغر رشحه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقامحمّدباقر بن علی‌اصغر اصفهانی، شاعر ادیب متخلّص به «رشحه»، در قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقامحمّدباقر بن علی‌اصغر اصفهانی، شاعر ادیب متخلّص به «رشحه» درسال ۱۲۰۳ق در اصفهان متولّد و در این شهر علم و ادب آموخته است. او فنون ادبی و از جمله عروض و قافیه را از آقا محمدکاظم واله اصفهانی فرا گرفت. سپس به تجارت روی آورده و به یزد رفت. وی در سال ۱۲۶۶ق در نائین وفات یافت.

تألیفات

[ویرایش]

این کتاب‌ها از اوست:
۱. «آتش زنه» که به عنوان «تذکره منظوم رشحه» به طبع رسیده است. ۲. «منظومه نوروز و جمشید»
این دو بیت از اوست:
شب وصل اگر به رویم، در صبح باز باشد ••••• سر زلف یار گیرم که شبم دراز باشد
ز شهان طمع ندارم، که همای همّت من ••••• نخورد از آن کبوتر، که شکار باز باشد.
[۱] وامق، محمدعلی، تذکره میکده، چ۲، ص۳۷۶.
[۲] هدایت، رضاقلی‌خان، تذکره مجمع الفصحاء، ج۴، ص۳۳۰-۳۳۱.
[۳] گلچین معانی، احمد، تاریخ تذکره‌های فارسی، ج۱، ص۳۷۴-۳۷۲.
[۴] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۵، ص۱۸۴۷.
[۵] تذکره حدیقه الشعراء، ج۱، ص۶۶۸.
[۶] مدرسی، محمدعلی، تذکره شبستان، ص۷۰۰-۷۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وامق، محمدعلی، تذکره میکده، چ۲، ص۳۷۶.
۲. هدایت، رضاقلی‌خان، تذکره مجمع الفصحاء، ج۴، ص۳۳۰-۳۳۱.
۳. گلچین معانی، احمد، تاریخ تذکره‌های فارسی، ج۱، ص۳۷۴-۳۷۲.
۴. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۵، ص۱۸۴۷.
۵. تذکره حدیقه الشعراء، ج۱، ص۶۶۸.
۶. مدرسی، محمدعلی، تذکره شبستان، ص۷۰۰-۷۰۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۱۴.    


جعبه ابزار