محمدباقر نجفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر نجفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدباقر آقانجفی اصفهانی، از علمای نام‌دار قرن سیزدهم هجری و از مبارزان بر علیه فرقه ضاله بابیه
دکتر محمدباقر نجفی‌، از مؤلفین و محققین معاصر و دارای تألیفات متعدد
محمدباقر بن جمال‌الدین نجفی مسجدشاهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه مجتهد، در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار