محمدتقی بن محمدباقر قاضی‌زاده عباس‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدتقی بن محمّدباقر قاضی‌زاده عباس‌آبادی اصفهانی، از علماء و دانشوران قرن دوازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدتقی بن محمّدباقر قاضی‌زاده عباس‌آبادی اصفهانی، از علماء و دانشوران قرن دوازدهم هجری. وی در عباس‌آباد اصفهان ساکن بود و ظاهراً از شاگردان ملّامحمّد تنکابنی (فاضل سراب) و پدر دانشمند خود میرزا محمّدباقر است.
او رساله «صلاة الجمعه» تالیف: فاضل سراب را به خط نسخ و نستعلیق در سال ۱۱۳۳ق کتابت نموده است. این نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۶، ص۳۹۲.
[۲] فهرست خوشنویسان و کاتبان اصفهان: خطی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۶، ص۳۹۲.
۲. فهرست خوشنویسان و کاتبان اصفهان: خطی.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۱۷.    


جعبه ابزار