محمدتقی بن هدایت‌اللّه تبریزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزامحمّدتقی معروف به «سارو تقی» بن میرزا هدایت‌اللَّه تبریزی اصفهانی، از مردان باکفایت و کاردان عصر صفویه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزامحمّدتقی معروف به «سارو تقی» بن میرزا هدایت‌اللَّه تبریزی اصفهانی، از مردان باکفایت و کاردان عصر صفویه است که در اثر استعداد و فعالیت، از نانوایی به مقام صدارت رسیده و به لقب «اعتمادالدّوله» ملّقب شده و در دستگاه صفویّه اقتداری یافته است. لذا مورد بغض و کینه مخالفین واقع شده و ظاهراً به اشاره شاه عباس ثانی در شعبان ۱۰۵۵ق به سن ۷۰ سالگی به دست جانی خان کشته شده و معروف است که در محلّه جوباره اصفهان مدفون گردیده است، لکن پس از تحقیق و تَتَبُّع مسلّم گردید که قبر او در امامزاده شاه سیّدعلی در محلّه خواجو قرار دارد.

خدمات

[ویرایش]

سارو تقی در ایّام وزارت خود مصدر خدمات مهمّی شده و بانی آثار خیریه زیاد می‌باشد که از آن جمله است:
۱. بازار ساروتقی معروف به قهوه کاشی‌ها ۲. چهارسوی ساروتقی در بازار بزرگ ۳. حمام ساروتقی ۴. قصر ساروتقی در محلّه امامزاده احمد ۵. کاروانسرای ساروتقی در قهوه کاشی‌ها ۶. سه مسجد در حسن آباد و بازار و جوباره ۷. مدرسه ساروتقی مقابل امامزاده احمد، خانه و مدرسه و مسجد در محلّه عباس آباد ۸. سنگ‌ریزی راه باتلاقی مازندران ۹. ایجاد راه فیروزآباد به آمل ۱۰. بنای شهر اشرف در مازندران (بهشهر کنونی).
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۱۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۶۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مختصری از تاریخچه محلّه خواجو، ص۶۶.
[۴] خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السنین و الاعوام، ص۵۱۳-.
[۵] حسینی استرآبادی، حسن، از شیخ صفی تا شاه صفی، ص۲۲۷.
[۶] ترکمان، اسکندربیگ و محمد یوسف، تاریخ عالم آرای عباسی، (چ۱۳۷۷)، ج۳، ص۱۸۱۹.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۳۹-۲۴۰.
[۸] شاردن، ژان، سفرنامه شاردن (قسمت اصفهان)، ص۲۴-۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۱۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۶۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مختصری از تاریخچه محلّه خواجو، ص۶۶.
۴. خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السنین و الاعوام، ص۵۱۳-.
۵. حسینی استرآبادی، حسن، از شیخ صفی تا شاه صفی، ص۲۲۷.
۶. ترکمان، اسکندربیگ و محمد یوسف، تاریخ عالم آرای عباسی، (چ۱۳۷۷)، ج۳، ص۱۸۱۹.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۳۹-۲۴۰.
۸. شاردن، ژان، سفرنامه شاردن (قسمت اصفهان)، ص۲۴-۱۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۵۴-۲۵۵.    جعبه ابزار