محمد بن اسماعیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن اسماعیل ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن اسماعیل برمکی، معروف به صاحب صومعه، محدث امامی قرن سوم
• ‌محمد بن اسماعیل حائری، عالم رجالی و فقیه امامی سده دوازدهم و سیزدهم
• ‌محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، ابوعبداللّه جُعْفی، از نامبردارترین محدثان اهل سنّت و نویسنده اثر مهم حدیثی الجامع الصحیح معروف به صحیح بخاری
ابن‌فورک محمد بن اسماعیل عنبری اصفهانی، از قاریان و اساتید قرائت و تجوید
ابوالفضل محمد بن اسماعیل صاعدی اصفهانی، از بزرگان و فقهای آل صاعد، و قاضی اصفهان در قرن هشتم هجری
محمد بن اسماعیل شعرانی طباطبایی، از عالمان خاندان آل طباطبای مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار