محمد بن اشعث خزاعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن اشعث خزاعی، از فرماندهان و کارگزاران بنی‌عباس بود که حاکم مصر شد و ابوالخطّاب معافری رهبر شورشیان افریقا را به قتل رساند. او سرانجام به سال ۱۴۹ ق راهی حمله به سرزمین‌های روم شد، اما در میانه راه درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن اشعث خزاعی، از والیان و فرماندهان بزرگ دوره بنی‌عباس بود.

ولایت برمصر

[ویرایش]

ابوجعفر منصور، در سال ۱۴۱ ق او را بر ولایت مصر نصب کرد.

سرکوب شورش افریقا

[ویرایش]

پس از آن منصور به وی دستور داد که به افریقا رود و آن دیار را از سلطه بربرها ـ که پس از کشته شدن حبیب بن عبدالرحمان فهری، حاکم افریقا بر آن دست یافته بودند ـ نجات دهد.
ابن اشعث لشکری به فرماندهی ابوالاحوص عجلی به سوی آنان روانه کرد. بربرها ابوالاحوص را شکست دادند؛ سپس، خود با لشکری عظیم در سال ۱۴۶ ق به سوی آنان حرکت کرد و با ابوالخطّاب معافری ـ که بر قیروان استیلا یافته بود ـ در منطقه «سرت» نزدیک «برقه» به جنگ پرداخت و او را کشته و سرش را به بغداد فرستاد.

شورش سربازان

[ویرایش]

عیسی بن موسی بن عجلان، یکی از سربازان محمد بن اشعث، با جمعی از فرماندهانش علیه او شورید. از این رو ابن اشعث در سال ۱۴۸ ق از قیروان خارج شده و به عراق بازگشت.

وفات

[ویرایش]

پس مدتی محمد بن اشعث خزاعی به همراه حسن بن قحطبه در سال ۱۴۹ ق راهی حمله به سرزمین‌های روم شد، امّا در میانه راه درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۶، ص۳۹.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۸، ص۲۸.    
۳. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۸۶.    
۴. ابوعمر کندی، محمد بن یوسف، الولاة و القضاة، ص۸۲.    
۵. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۷۲.    
۶. ابن تغری بردی، یوسف، النّجوم الزّاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۱، ص۳۴۷.    
۷. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۵، ص۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۶.

جعبه ابزار