محمد بن عبدالجبار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن عبدالجبار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن عبدالجبار نفری، ملقب به مصری و اسکندری، کنیه اش ابوعبدالله، صوفی قرن چهارم
محمد بن عبدالجبار عتبی، از کبار مترسلان ایران در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار