محمد بن محمد بلقینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن محمد بن عبدالرحمان بن عمر بلقینی، ابوالسعادات از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

در ۸۲۱ یا ۸۱۹ در قاهره زاده شد و نزد پدر و جدّ و برخی دیگر از علما، ادبیات، فقه، حدیث، اصول، منطق، حساب و کلام آموخت و از پدرش اجازه افتا و تدریس گرفت. او نیز مانند پدر و عمویش مقام قضا داشت و پس از پدرش قاضی عسکر شد و چندی نیز متولی برخی اوقاف بود. در ۸۹۰ در قاهره درگذشت و در مقبره خانوادگی مدفون شد.

تألیفات

[ویرایش]

از آثار اوست: حاشیه علی بقایا الخبایا؛ حاشیه علی شرح انوار التنزیل اِسْنَوی؛ شرح بر المقدمه الحناویه در نحو؛ و المحاکمات بین المهمات و التَعَقُبات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۹، ص۹۵۹۷، قاهره.    
۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۹، ص۹۸، قاهره.    
۳. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۹، ص۹۹، قاهره.    
۴. اسماعیل بغدادی، هدیه العارفین، ج۲، ص۲۱۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج ۵ ۶، بیروت ۱۴۱۰ /۱۹۹۰.    
۵. اسماعیل بغدادی، هدیه العارفین، ج۲، ص۲۱۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج ۵ ۶، بیروت ۱۴۱۰ /۱۹۹۰.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بلقینی»، شماره۱۷۳۳.    


جعبه ابزار