مرتکزات عقلایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباورها و معلومات راسخ در عمق ذهن عُقَلا را مرتکزات عقلایی گویند.


توضیح

[ویرایش]

مرتکزات عقلایی، عبارت است از معلومات، باورها و آگاهی‌هایی که به سبب زندگی کردن و نشو و نما در میان عقلا ، به مرور زمان در عمق ذهن عقلا رسوخ کرده و منشا پیدایش آنها برای عقلا به تحقیق روشن نشده است، چه طبق آن، سلوک عملی در خارج محقق شده باشد و چه محقق نشده باشد، مانند: وثوق به خبر فرد عادل.
[۵] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۳۶.
[۶] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۰۴.
[۷] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۲۴.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ارتکاز عقلا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۴، ص۲۳۴.    
۲. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۱۹۲.    
۳. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۲۰۰.    
۴. الرسائل، خمینی، روح الله، جزء ۲، ص۱۲۳.    
۵. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۳۶.
۶. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۰۴.
۷. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۲۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۱۷، برگرفته از مقاله «مرتکزات عقلایی».    جعبه ابزار