مرجحات منصوص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرجحات مذکور در احادیث را مرجحات منصوص گویند.


تعریف

[ویرایش]

مرجحات منصوص، مرجحاتی است که سبب اقربیت یکی از دو خبر به واقع یا اقربیت صدور آن می‌شود و در اخبار و روایات به آنها تصریح شده است،

← نمونه


مانند مرجحاتی که در مقبوله « عمر بن حنظله » آمده است.

موارد

[ویرایش]

مرجحات منصوص از نظر اصولی‌ها عبارت‌اند از:
۱. احدثیت (جدیدتر بودن) روایت؛
۲. صفات راوی؛
۳. شهرت؛
۴. موافقت با کتاب؛
۵. مخالفت عامه.

تعداد

[ویرایش]

در تعداد مرجحات منصوص اختلاف وجود دارد؛ برخی معتقدند از سه مرجح تجاوز نمی‌کند:
۱. شهرت فتوایی؛ ۲. موافقت کتاب؛ ۳. مخالفت عامه.
[۱] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۶، ص۵۷۸.
[۳] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۶۶.
[۴] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۷۱.
[۶] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۴۴۱.
[۸] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۱۸۱.
[۹] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۱۲۴.
[۱۰] مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۲۳۷.
[۱۲] البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۳۹۱.
[۱۷] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۷۳.
[۱۸] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۴۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تعدی از مرجحات منصوص؛
تعداد مرجحات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۶، ص۵۷۸.
۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۴۳،    
۳. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۶۶.
۴. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۷۱.
۵. الرسائل، خمینی، روح الله، جزء ۲، ص۸۵.    
۶. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۴۴۱.
۷. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۱۷۶.    
۸. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۱۸۱.
۹. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۱۲۴.
۱۰. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۲۳۷.
۱۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۶۴.    
۱۲. البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۳۹۱.
۱۳. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۶۸۸.    
۱۴. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۲۹.    
۱۵. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۲، ص۴۱۷.    
۱۶. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۵۱۶.    
۱۷. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۷۳.
۱۸. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۴۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۱، برگرفته از مقاله «مرجحات منصوص».    


رده‌های این صفحه : مرجحات سندی (اعم)
جعبه ابزار