مرحله اقتضا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرتبه وجود ملاک برای متعلّق حکم است.


توضیح

[ویرایش]

یکی از مراحل حکم، مرحله اقتضا است و آن، مرتبه‌ای است که متعلق حکم (ماموربه و منهی عنه) دارای ملاک حکم است؛ به بیان دیگر، مرحله‌ای است که مولا موضوعی را از نظر مصلحت و مفسده بررسی می‌کند تا اگر دارای مصلحت باشد به آن امر کند و اگر دارای مفسده باشد از آن نهی کند.
در کتاب « اصطلاحات الاصول » آمده است:
«مرتبة الاقتضاء و کون الحکم فی تلک الرتبة معناه وجود المقتضی للجعل و کونه حسنا و ذا مصلحة مع حصول مانع منه او فقد شرط».
[۵] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۴۹.
[۶] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۱۰۱.
[۷] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۳۵۳.
[۸] مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۱۸۳.
[۹] تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۴، ص۱۸.
[۱۰] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۲، ص (۱۸-۱۷).
[۱۱] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۴، ص۹۳.    
۲. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۴، ص۱۹۴.    
۳. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۹۰.    
۴. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۲۲.    
۵. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۴۹.
۶. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۰، ص۱۰۱.
۷. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۳۵۳.
۸. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۱۸۳.
۹. تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۴، ص۱۸.
۱۰. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۲، ص (۱۸-۱۷).
۱۱. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۳۰۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۲۴، برگرفته از مقاله «مرحله اقتضا».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مراحل حکم | مرحله اقتضاء
جعبه ابزار