مزار زید بن علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار زید بن علی ممکن است به زیارتگاه‌های مختلفی با نام زید بن علی اشاره کند.

مزار زید بن علی (حله)، مزاری منسوب به زید بن علی در نزدیک شهر حله
مزار زید بن علی (موصل)، مزاری منسوب به زید بن علی در نزدیک شهر موصل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار