مسائل معاصرة فی فقه القضاء (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« مسائل معاصرة في فقه القضاء» تأليف آيت الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم است كه در آن برخى سؤالات و استفتائات در مورد مباحث مرتبط با قضاء اسلامى به شيوه‌اى تحليلى پاسخ داده شده است. مؤلف، بدون مقدمه وارد مسائل فقهى مربوط به قضاء شده و احکام مجازات مجرمان و قواعد شرعى مربوط به قضاوت را بررسى مى‌نمايد.


انگيزه تأليف

[ویرایش]

نظر به اهميت مسائل اجتماعى در اسلام به ويژه بحث قضاى اسلامى و به علت ارتباط بحث قضاء با مباحث حكومت اسلامى نگارنده به پاسخ سؤالات مهمى در اين رابطه پرداخته تا مسائل مبتلى‌به در باب قضا را براى مقلدين خود تبيين نمايد.

ساختار

[ویرایش]

نوشتار حاضر به صورت پرسش و پاسخ تنظيم شده و استفتائات مختلف مردم با استفاده از ادله فقهى پاسخ داده شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

از ابتداى اين نوشتار سؤالات فقهى در زمينه‌هاى مختلف قضاى اسلامى مطرح و پاسخ اين سؤالات نيز ارائه شده است.
[۱] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص ۵.
پرسش و پاسخ‌ها بيشتر ناظر به مسائل روز قضا بوده و مسائل مستحدثه فقهى را شامل مى‌شود. برخى از مهم‌ترين سؤالات و استفتائات فقهى مطرح شده عبارتند از:
احكام بلوغ شرعى و سن بلوغ در مورد مجازات شخص مجرم،
[۲] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۷ .
تخفيف مجازات براى شخص غير بالغ و ميزان اجازه حاكم اسلامى در اين زمينه،
[۳] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۲.
احكام ديه زن مقتول و ميزان ولایت اولياى دم در اين رابطه،
[۴] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۶ .
نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان، ميزان ديه قطع عضو زنان نسبت به مردان، ديه زنان در ماه‌های حرام سال،
[۵] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۸ .
حكم عمل كردن قاضى به علم خود و موارد جواز و عدم جواز آن،
[۶] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۲۴ .
سقوط يا عدم سقوط حد براى شخصى كه مرتكب گناه منجر به حد شده، ميزان قدرت حاكم براى عفو مجازات مجرمان، احكام مربوط به رجم ( سنگ‌سار) و كيفيت آن،
[۷] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۴۰ .
احكام و فروع مربوط به قصاص و موارد سقوط آن، احكام مربوط به اجراى حدود و تعزیرات توسط حاكم اسلامى، احكام مربوط به حبس و اختيارات قاضی و حكومت اسلامى در اين باره، ادعاى اعسار از سوى جانى و راه‌هاى اثبات آن،
[۸] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۵۱ .
ديه قتل يك غير مسلمان يا مسلمان منحرف مانند بهائيان،
[۹] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۴۹ .
كيفيت مجازات مجرم در حرم( مکه و بيت الله الحرام)،
[۱۰] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۴۹ .
كيفيت مجازات مجرم مريض،
[۱۱] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۷۳ .
كيفيت مجازات انواع سارقين،
[۱۲] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۸۴ .
احكام دفاع از مال، جان و ناموس و ارتكاب قتل در چنين شرايطى، احكام معامله كردن با مجرمين و افراد محدور الدم، احكام مربوط به اختلافات زن و شوهر
[۱۳] مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۲۰۸ .
و فروع مرتبط به آن و مباحث متفرقه‌اى در باره اجراى احكام قضا توسط دولت اسلامى. منابع مورد استفاده نويسنده در پاورقى كتاب و فهرست تفصيلى مندرجات، در پايان آن آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص ۵.
۲. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۷ .
۳. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۲.
۴. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۶ .
۵. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۸ .
۶. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۲۴ .
۷. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۴۰ .
۸. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۵۱ .
۹. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۴۹ .
۱۰. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۴۹ .
۱۱. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۷۳ .
۱۲. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۱۸۴ .
۱۳. مسائل معاصرة في فقه القضاء، سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، ج۱، ص۲۰۸ .


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیرده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار