مستکبران در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستکبار از رذائل اخلاقی بودن و در قرآن کریم در خیلی جاها مورد سرزنش خداوند قرار گرفته است.


تعداد واژه کبر در قرآن

[ویرایش]

این واژه با مشتقات آن ۴۸ بار در قرآن کریم آمده که ۴ مورد آن به استکبار ابلیس و بقیه به استکبار انسان اشاره دارد.

مصداق مستکبران در قرآن

[ویرایش]

در طول تاریخ همواره مستکبرانی بوده‌اند و نمونه‌هایى از آنان بدین شرح در قرآن کریم آمده است:
خاندان فرعون و سران قوم و سپاهیانش،
قارون،
هامان،
بنی‌اسرائیل،
اشراف مدین (قوم شعیب
قوم عاد؛
قوم ثمود؛
مشرکان و اشراف قریش و عرب؛
کفّار،
و منافقان.

بندگان خاشع خدا

[ویرایش]

در قرآن کریم در برابر بیان مصادیقى از مستکبران، مصادیقى نیز از کسانى که استکبار نمی‌ورزند و در برابر اوامر الهی خاشع‌اند آورده شده است؛

مصداق خاشعین در قرآن

[ویرایش]

مانند:
«ولَهُ مَن فِى السَّمـوتِ والاَرضِ ومَن عِندَهُ لایستَکبِرونَ عَن عِبادَتِهِ ولا‌یستَحسِرون»
در این آیه به روحیه منزّه از استکبار بندگان مقرّب و فرشتگان مکرّم الهى اشاره شده؛ آنان که بدون خستگى و ملال، در عبادت الهی مستغرق‌اند و هیچ اشتغال و مانعى آنان را از این عبادت همیشگى باز‌نمى‌دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۳.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۳۹.    
۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۹.    
۴. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۹.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۸۷.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۸۸.    
۷. فصّلت/سوره۴۱، آیه۱۵.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۷۶-۷۵.    
۹. فرقان/سوره۲۵، آیه۳۱.    
۱۰. لقمان/سوره۳۱، آیه۷.    
۱۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۴۳.    
۱۲. سبأ/سوره۳۴، آیه۳۳-۳۱.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج‌۸، ص‌۲۱۹.    
۱۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶۷.    
۱۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج‌۷، ص۱۹۹.    
۱۶. منافقون/سوره۶۳، آیه۵.    
۱۷. نوح/سوره۷۱، آیه۷.    
۱۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۹‌، ص‌۲۸۱.‌    
۱۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۹‌، ص‌۲۸۵.‌    
۲۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۹‌، ص‌۲۸۷.‌    
۲۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۰، ص‌۲۹.‌    
۲۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۹.    
۲۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۴‌، ص‌۲۶۵.‌    
۲۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۱۴‌، ص‌۲۸۱.‌    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه موضوعی قرآن    


رده‌های این صفحه : استکبار
جعبه ابزار