معالمذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای توضیح این واژه رجوع شود به معالم الدین و ملاذ المجتهدینجعبه‌ابزار