عنوانی با این نام ایجاد نشده است : معنا

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • عبادت به معنای اخص
 • عبادت به معنای اعم
 • معنای عرفانی باد
 • نقل به معنا در دعا
 • نسخ سنت متواتر به معنا
 • نقل به معنا
 • روابط معنایی ایمان
 • حوزه معنایی استدراج
 • استعمال لفظ در معنا
 • استعمال لفظ در معنای واحد
 • جامع (معنا)
 • قیاس در معنای اصل
 • لحاظ لفظ و معنا
 • معنای غیر استقلالی
 • معنای غیر مقصود
 • معنای لغوی
 • معنای متخیل
 • معنای استقلالی افرادی
 • معنای مجازی
 • معنای محسوس
جعبه ابزار