مغالطه معنوی اجزای قضایا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمغالطه معنوی اجزای قضایا، به‌معنای مغالطه غير لفظى در قضیه، صرف نظر از تأليف آن با قضيه يا قضاياى ديگر در قالب استدلال است.


اسباب مغالطه معنوی

[ویرایش]

مغالطه معنوی، اسباب متعددی دارد که به دو قسم عمده تقسیم می‌شود:
۱. مغالطه معنوی اجزای قضایا؛
۲. مغالطه معنوی تالیف قضایا.

توضیح اصطلاح

[ویرایش]

غلط‌های معنوی نمی‌تواند در مفردات واقع شود، بلکه در ترکیب حاصل از مفردات واقع می‌شود. این مغالطات یا در خود یک قضیه، صرف‌نظر از تالیف آن با قضیه یا قضایای دیگر در قالب استدلال رخ می‌دهد که آن را مغالطه معنوی اجزای قضایا گوییم و یا در تالیف و ترکیب یک قضیه با قضیه دیگر که آن را مغالطه معنوی تالیف قضایا می‌نامیم و ترکیبی که بین قضایاست یا ترکیب قیاسی است یا ترکیب غیر قیاسی.

اقسام مغالطه معنوی اجزای قضایا

[ویرایش]

مغالطه معنوی اجزای قضایا بر سه قسم است:
۱. اخذ مابالعرض مکان مابالذات؛
۲. سوء اعتبار حمل؛
۳. ایهام عکس یا ایهام انعکاس.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• مظفر، محمدرضا، المنطق.
• علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات.
• خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.
• مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۵۲۰.    
۲. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۳۶۵.    
۳. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ص۴۷۰.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۲۷۲.    
۵. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۶۰۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «مغالطه معنوی اجزای قضایا»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | مغالطه معنوی
جعبه ابزار