ملازمات احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحث از لوازم احکام شرعی را ملازمات احکام گویند.


تعریف

[ویرایش]

ملازمات، همان لوازم احکام می‌باشد.

مسائل مربوط به عقل

[ویرایش]

مسائل اصولی مربوط به «عقل» دارای دو بخش است؛ یک بخش، به ملاک‌ها و مناطهای احکام و یا «فلسفه احکام» و بخش دیگر، به لوازم احکام اختصاص دارد؛ به بیان دیگر، صدور هر حکمی از طرف هر حاکم عاقل و با شعوری به طور طبیعی یک سلسله لوازمی دارد که عقل باید آنها را ارزیابی و بررسی کند تا بداند آیا فلان حکم، لازم فلان حکم است یا نه، و یا فلان حکم مستلزم نفی فلان حکم است یا نه؛

← مثال


برای مثال، اگر شخصی مکلف بود به حج برود، که مقدماتی مانند: گرفتن گذرنامه، گرفتن بلیت، واکسن زدن و تهیه ارز دارد، آیا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن نیز می‌باشد؟
به بیان دیگر، آیا وجوب یک چیز مستلزم وجوب مقدمات آن نیز می‌باشد یا نه؟ از همین رو بحث ملازمات عقلی در حاشیه مسائلی مانند «مقدمه واجب»، «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است»، «ترتب» و «اجتماع امر و نهی» مطرح گردیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسائل آشنایی با علوم اسلامی، مطهری، مرتضی، ج۳، ص (۵۶-۵۱).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۹۰، برگرفته از «ملازمات احکام».    جعبه ابزار