ملبد بن حرمله شیبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملبّد بن حرمله شیبانی، از خوارج و شورشیان عصر منصور عباسی بود که به سال ۱۳۸ ق در جنگ با خازم بن خزیمه شکست خورد و کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملبّد بن حرمله شیبانی خارجی، از شورشیان بزرگ در اوایل حکومت عباسیان بود. در زمان منصور در حالی که هزار قهرمان اسب‌سوار همراه وی بودند، سر به شورش برداشت. آن گاه بر ناحیه جزیره استیلا یافت و کارش بالا گرفته و قوّت یافت. منصور پی درپی لشکرهایی برای جنگ با وی فرستاد؛ اما همه آنها شکست خوردند تا این که خلیفه، خازم بن خزیمه را با هشت هزار جنگجو به سوی او گسیل داشت. پایداری و مقاومت ملبّد آنان را تا مرز شکست پیش برد، ولی آنها توانستند با پرتاب تیر، او و تعداد زیادی از یارانش را از پای درآورند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۲۸۷.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۴۹۵-۴۹۸.    
۳. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۸۲.    
۴. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج۱۰، ص۷۸.    
۵. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۴، ص۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۲.

جعبه ابزار